e x e x e
x   x   x
e x e x e
x   x   x
e x e x e
>>>>>>>>>> e: studio@exexe.pl
>>>>>>>>>> m: +48 602 586 609
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< home
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< works
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> info
> 2012 > OPERALAB pavilion > OPERALAB competition > 176.0m2 > qualified for the exhibition


A PLACE IN THE CITY

IDEA

Art has accompanied mankind since the birth of civilization and permeates almost every area of life. Redefined continually, it is undergoing continuous evolution, and its boundaries are impossible to define. The idea of establishing OPERALAB - mobile think tank - in the urban environment is the evidence of the transformation taking place in the structure of the Grand Theatre - National Opera, representing the openness and modernity of this elite cultural institution. The symbol of the initiative is the Pavilion, which is the summer residence of OPERALAB: a place where, as in opera, all the arts exist together. The main idea of the project is the separation of part of the urban fabric, provoking creative use. Generating more space rather than just designing the building. The space where the world of elite connects with artists from specific multi-layered city. This time, it's not the audience coming to the theater, but a theater coming to the audience.

ARCHITECTURE

Raised over the site, a characteristic design with a seemingly complex structure creates an open spatial structure. It is supported only by five concentrically located slim discs. Their considerable length and orientation increase the impact of not clearly defined interior borders. The relationship of the pavilion in the city, is always determined according to the needs of a specific event. The space between the pillars of the buffer distance is specifically required to achieve an adequate level of privacy in the interior and subtle limitation for visitors. The pavilion is a place available for all those who consciously choose to penetrate to its center. Solemn and sublime mood, which prevails in the interior of the pavilion, attracts lovers of art, bringing to mind the exquisite moments in opera and theater halls. A tall, impressive space with "rotating" wooden rings, is nothing but a reminiscence of classical theater audience: high, monumental, surrounded by successive layers of balconies. In such a place, detached from everyday life, we are captivated by art. It is here that architecture is no longer just a backdrop for artistic events, but actively participates in building the mood! In the hands of artist, curator, tutor, pavilion becomes a multimedia tool running on all the senses. Light, sound, image, space are transformed, adapting to specific ideas. Such conditions provoke the experiment. It is a perfect ground for art and innovative field of think-tank research. Both inside and outside, clear, modular structures communicate the nature of the principle of mobility. Additionally, strongly articulated connection strengthens this effect. Module - a single disc with a fixed height and variable length 3m - as the design, technical and formal, is a reflection of contemporary trends in architecture for multifunctional components.

TECHNOLOGY

A simple method of joining modules leads to interesting spatial effects. Single discs are not self-supporting. Their stability is achieved by the way they are connected. Flat elements are easy to transport and store as when folded, they form pentagonal rings that can be brought together vertically or arranged horizontally. Vertical configuration, thanks to the use of the variant rings, allows you to arrange the pavilion in 4 high-area configurations. Horizontal configuration can be installed indoors TW-ON and is more suitable for exhibitions. Pentagonal shape of ring is dictated by the acoustic considerations (elimination of parallel walls), which prevents the occurrence of multiple reflections (flutter echo). The modules in total are made of high quality materials that are renewable. Both the structure and the housing are made of high quality wood elements, but from the inside chipboard finished veneer is also used in order to reduce the excessive absorption of low-frequency sounds. From the outside, the wood is protected by a light gray paint, applied in several layers. The filling with cellulose provides good acoustics and prevents overheating. Triangular roof covering – elements of translucent acrylic glass - mounted on spacers, lets daylight inside and provides natural ventilation. Thanks to them, the dark object is outside self-illuminated by internal light highlighting the elevation. These passive solutions make the pavilion, illuminated only at night, so there is no need to install mechanical ventilation or air conditioning, what definitely affects the amount of energy consumed. Single disc height is fixed at 3 m and the length varies from 11 to 6 meters. If necessary, the disks may be subdivided into smaller components (maximum 2.3 m). All installations are carried out inside the modules to provide continuity on the nodes. Discs have an integrated sound system and the installation of lighting output. The antenna is fed from the local electricity network and controlled from the technical room.

LOCATION

Contemporary, expressive form of the pavilion was built on the basis of compositional principle of the alignment. This treatment is a nod in the direction of traditional values that can be found in a block of TW-ON, and the automotive industry (BMW) and can be shared. Subtle part of the same identity of architecture often is associated with the objects of the highest rank. Not without reason, the proposed location of the pavilion is a square between Ujazdowski Castle and Piaseczynski Canal, part of the Stanislawowska Axis. This prestigious location is in close proximity to important cultural object (CSW), but away from the hustle and bustle of the city what invites the conscious consumers and enables the grand events in the company of greenery. The pavilion has an open character, uses shapes of the immediate surrounding, treating a vast staircase as a kind of audience for major events taking place under its roof. One-storeyed pavilion system and suggested use of the existing surface of the site make the object completely accessible to the disabled.

/PL/
MIEJSCE W MIEŚCIE

IDEA

Sztuka towarzyszy człowiekowi od narodzin cywilizacji i przenika niemal wszystkie dziedziny życia. Nieustannie redefiniowana, przechodzi ciągłą ewolucję, a jej granice są niemożliwe do sprecyzowania. Idea powołania w miejskiej przestrzeni OPERALAB - mobilnego think tanku - jest dowodem transformacji zachodzących w strukturach Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, stanowiących o otwartości i nowoczesności tej elitarnej instytucji kultury. Symbolem inicjatywy jest pawilon, będący letnią siedzibą OPERALAB: miejscem, gdzie podobnie jak w operze, wspólnie egzystują wszelkie dziedziny sztuki. Głównym zamysłem projektu jest wydzielenie z tkanki miejskiej fragmentu przestrzeni, prowokującej do twórczego wykorzystania. Wytworzenie bardziej m i e j s c a, niż budynku. Miejsca, w którym łączy się świat elit i artystów z wielowątkową specyfiką miasta. Tym razem, to nie widz przychodzi do teatru, lecz teatr do widza.

ARCHITEKTURA

Uniesiona ponad terenem, charakterystyczna konstrukcja o pozornie złożonej budowie, tworzy otwartą przestrzennie strukturę. Wspiera się zaledwie na pięciu, koncentrycznie położonych smukłych tarczach. Ich znaczna długość oraz kierunek ustawienia, zwiększają zakres oddziaływania wnętrza, nie definując jednoznacznie jego granicy. Relacja pawilon - miasto, jest każdorazowo ustalana, zależnie od potrzeb konkretnego wydarzenia. Przestrzeń pomiędzy podporami stanowi bufor, dystans, konieczny do uzyskania odpowiedniego stopnia intymności we wnętrzu i pozwalający na subtelną l i m i t a c j ę odwiedzających. Pawilon pozostaje miejscem d o s t ę p n y m dla wszystkich, którzy świadomie zdecydują się na wniknięcie do jego centrum. Uroczysty i podniosły n a s t r ó j, jaki panuje we wnętrzu pawilonu, przyciąga miłośników sztuki, przywodząc na myśl chwile spędzone w wytwornych salach operowych i teatralnych. Wysoka, efektowna przestrzeń z "wirującymi" drewnianymi pierścieniami, to nic innego jak reminiscencja klasycznej widowni teatralnej: wysokiej, monumentalnej, otoczonej kolejnymi warstwami balkonów. W takim miejscu, oderwani od codzienności, dajemy "porwać się" czystej sztuce. To tutaj architektura przestaje być zaledwie tłem dla artystycznych wydarzeń, lecz aktywnie bierze udział w budowaniu nastroju! W rękach twórcy, kuratora, opiekuna, pawilon staje się multimedialnym narzędziem działającym na wszystkie zmysły. Światło, dźwięk, obraz, przestrzeń ulegają przeobrażeniu, dostosowują się do konkretnych pomysłów. Takie warunki prowokują do eksperymentu. Są doskonałym gruntem dla działań artystycznych oraz polem badań innowacyjnego think-tanku. Zarówno we wnętrzu jak i na zewnątrz, wyraźny, modułowy charakter struktury komunikuje zasadę m o b i l n o ś c i, a mocno wyartykułowane połączenia wzmacniają ten efekt. Moduł - pojedyncza tarcza o stałej wysokości 3m i zmiennej długości - jako jednostka konstrukcyjna, techniczna i formalna, stanowi odzwierciedlenie współczesnej tendencji architektury do w i e l o f u n k c y j n o ś c i elementów składowych.

TECHNOLOGIA

Prosta zasada składania modułów, prowadzi do uzyskania bogatych efektów przestrzennych. Pojedyncze tarcze nie są samonośne, jednak sposób ich łączenia zapewnia statyczność. Płaskie elementy, łatwe w t r a n s p o r c i e i przechowywaniu, po złożeniu tworzą pięcioboczne pierścienie składane ze sobą wertykalnie lub rozmieszczane horyzontalnie. Układ pionowy, dzięki możliwości wariantowego wykorzystania pierścieni, pozwala na zaaranżowanie pawilonu w 4 konfiguracjach wysokościowopowierzchniowych. Horyzontalna konfiguracja może być instalowana we wnętrzach TW-ON i jest bardziej odpowiednia dla funkcji ekspozycyjnej. Pięcioboczny kształt pierścieni podyktowany jest względami akustycznymi (eliminacja ścian równoległych) co zabezpiecza przed zjawiskiem wielokrotnego odbicia dźwięku (tzw.flutter echo). Moduły w całości wykonane są z wysokiej j a k o ś c i materiałów odnawialnych. Zarówno strukturę, jak i obudowę stanowią elementy z wysokogatunkowego drewna, przy czym od strony wnętrza użyto dodatkowo płyt wiórowych wykończonych fornirem, w celu redukcji nadmiernej absorbcji dźwięków niskiej częstotliwości. Od zewnątrz drewno zabezpieczone jest jasnoszarą (RAL 7035) lazurą, położoną w kilku warstwach. Wypełnienie celulozą zapewnia natomiast dobre warunki akustyczne oraz zabezpiecza przed przegrzewaniem się obiektu. Trójkątne przekrycia - elementy przezierne ze szkła akrylowego - zamocowano na dystansach, wpuszczają do wnętrza światło dzienne i zapewniają naturalne przewietrzanie. Dzięki nim, po zmroku następuje zewnętrzna autoiluminacja obiektu, gdyż światło wewnętrzne podswietla elewację. Te pasywne rozwiązania sprawiają, że pawilon, doświetlany jedynie nocą, nie wymaga instalowania tak wentylacji mechanicznej, jak i klimatyzacji, co zdecydowanie wpływa na ilość zużywanej energii. Wysokość pojedynczej tarczy jest stała i wynosi 3 m. Długość natomiast waha się od 11 do 6 metrów. W razie konieczności, istnieje możliwość podziału tarcz na krótsze elementy (maximum 2,3 m). Wszelkie instalacje prowadzone są wewnątrz modułów, uzyskując ciągłość na węzłach. Tarcze posiadają zintegrowany system nagłośnienia oraz wyjścia pod montaż oświetlenia. Całość zasilana jest z lokalnej sieci elektrycznej i sterowana z pomieszczenia techniczno-administracyjnynego.

LOKALIZACJA

Współczesną, ekspresyjną formę pawilonu, zbudowano w oparciu o kompozycyjną zasadę osiowości. Zabieg ten jest ukłonem w kierunku klasycznych wartości jakie odnaleźć można w bryle TW-ON, a także budowie samochodów (BMW) i może być wspólnym, nienahalnym elementem t o ż s a m o ś c i o w y m. Osiowość w architekturze często kojarzona była z obiektami najwyższej rangi. Nie bez powodu, proponowaną lokalizacją pawilonu OPERALAB jest plac pomiędzy Zamkiem Ujazdowskim a Kanałem Piaseczyńskim, będący częścią reprezentacyjnej Osi Stanisławowskiej. Ta p r e s t i ż o w a lokalizacja, w bliskim sąsiedztwie istotnego obiektu kultury (CSW), jednak z dala od zgiełku miasta, pozwala dotrzeć do pawilonu świadomym odbiorcom, a także umożliwia realizację hucznych wydarzeń w towarzystwie zieleni miejskiej. Pawilon, dzięki otwartemu charakterowi, korzysta z ukształtowania najbliższego otoczenia, traktując rozległe schody jako swoistą widownię dla większych wydarzeń odbywających się pod jego dachem. Parterowy układ pawilonu oraz sugerowane wykorzystanie istniejącej powierzchni placu, czynią obiekt całkowicie dostępnym dla osób niepełnosprawnych.


TEAM: Ligia Krajewska, Jakub Pstraś, Artur Krajewski

© exexe