e x e x e
x   x   x
e x e x e
x   x   x
e x e x e
>>>>>>>>>> e: studio@exexe.pl
>>>>>>>>>> m: +48 602 586 609
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< home
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< works
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> info
2016.09 | POLSKA ARCHITEKTURA XXL - EXHIBITION

Enjoy the series of exhibitions of the Polish Architecture XXL plebiscite, where the Centor Showroom in Warsaw designed by our studio will be presented, as the nomination for the Public Interior 2015 category award.


/PL/

Zapraszamy na cykl wystaw plebiscytu Polska Architektura XXL, gdzie prezentowany będzie zaprojektowany przez nas Showroom firmy Centor w Warszawie, nominowany w kategorii Wnętrze Publiczne 2015r.

exexe

2016.03 | ARCHITEKTURA MURATOR No. 03/2016//258 - PUBLICATION

Check the latest issue of Architecture Murator Magazine in which our Centor Showroom in Warsaw is published.


/PL/

W najnowszym numerze Architektury Murator poświęconym nowym miejscom pracy ciekawy artykuł o naszym projekcie Showroomu firmy Centor w Warszawie.

exexe exexe exexe exexe

2014.10 | ADAPTIVE SYSTEMS - LÓD DESIGN FESTIVAL - WORKSHOP

Used in science (derived from biology) the term ADAPTIVE SYSTEM signifies a set of interconnected and interacting elements skilled to react on the changes of the external factors. In architecture and urban design this concept may mean a collection of rules proposed by the designer, allowing to control the implementation of the project and remaining a certain amount of possible solutions at the same time.
During the workshop we analised and practiced this method, previously used by exexe, to create systems as a flexible generative tools of control of the project. Incomplete, unknown or variable guidelines (location, functional organisation,...) forced to design rules (algorythm) rather than compose a finished form, which was more appriopriate in many cases. This systemic approach succeeded in an urban scale projects (Badel Block, Osada Rusiec) as well as while designing a mobile pavilion (Operalab) or single family house (Ekosystem).
For the purpose of the workshop's excercise we have chosen an up-to-date and capacious co-living theme, what resulted with a debate followed by several system examples, with various degree of integration between possible users.

We would like to thank the organisers for invitation and all the participants for their engagement!


/PL/

Pojęcie ADAPTIVE SYSTEMS, używane w wielu dziedzinach nauki (wywodzi się z biologii) oznacza zespół połączonych i wzajemnie oddziaływujących na siebie elementów posiadających zdolność reagowania na zmieniające się czynniki zewnętrzne. W przypadku projektowania architektonicznego i urbanistycznego termin ten może oznaczać zestaw reguł narzuconych przez projektanta pozwalający kontrolować projekt do końca realizacji, pozostawiając jednocześnie wiele rozwiązań.
Prowadzone przez nas warsztaty miały na celu analizę i przećwiczenie tej, zastosowanej kilkukrotnie przez exexe metody projektowej, polegającej na wypracowaniu precyzyjnego systemu jako elastycznego narzędzia kontroli projektu. W wielu przypadkach niekompletne, nieznane lub zmienne wytyczne (lokalizacja, program funkcjonalny,...) spowodowały, że właściwsze okazało się zaprojektowanie zasad (algorytm) niż klasyczne, kompozycyjne podejście do problemu projektowego. Metoda ta sprawdziła się zarówno w skali urbanistycznej (Badel Block, osada rusiec), jak i w przypadku mobilnego pawilonu (Operalab) czy domu jednorodzinnego (Ekosystem).
Na potrzebę ćwiczenia wybraliśmy "gorący" i szeroki pojęciowo temat co-livingu, co zaowocowało burzliwą dyskusją oraz powstaniem kilku przykładowych systemów, o różnym stopniu interakcji potencjalnych użytkowników.

Dziękujemy organizatorom ŁDF za zaproszenie, A uczestnikom warsztatów za zaangażowanie!

Tutors / Prowadzący: Ligia Krajewska, Jakub Pstraś
Participants / Uczestnicy: Emilia Le Thi, Damian Jakubowski, Zuzanna Kotecka, Magdalena Dembna, Santiago Lopez Acon, Juan Giocoecnea Alvarez,

exexe

2013.07 | ARCHITECTURE OF NECESSITY - WOOD SUMMIT SMALAND - EXHIBITION AND PUBLICATION

Our project - ECOSYSTEM - was qualified for the 'Architecture of Necessity' exhibition in Sweden, during the Wood Summit Smaland 2013 at Virserum Art Museum. In conjunction with the exhibition, a bilingual book was published, where our project has been presented.


/PL/

Nasz projekt - EKOSYSTEM - zasta³ zakwalifikowany na wystawê "Architecture of Necessity" w Szwecji, podczase Wood Summit Smaland 2013 w Muzeum Sztuki w Virserum. Wystawie towarzyszy dwujêzyczna publikacja, w której przedstawiono nasz projekt.

exexe exexe

2013.05 | DESIGN OF IDENTITY / IDENTITY OF DESIGN - EXHIBITION AND PUBLICATION

Official publication and exhibition after the competition 'Design of identity / Identity of design' between 17.05 - 1.06. 2013r. at the Grand Theatre - National Opera in Warsaw.


/PL/

"Projektowanie to¿samoœci / to¿samoœæ projektowania" - publikacja oraz wystawa pokonkursowa w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, w dniach: 17.05 - 1.06.2013r.

exexe exexe exexe

© exexe