e x e x e
x   x   x
e x e x e
x   x   x
e x e x e
>>>>>>>>>> e: studio@exexe.pl
>>>>>>>>>> m: +48 602 586 609
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< home
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< works
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> info
> 2011 > SZCZECIN > ubran design > 42.500m2 > competition


/PL/
UZUPEŁNIANIE MIASTA

Istotą współczesnego miasta jest jego gęstość, różnorodność oraz wielofunkcyjność. Intencją projektowanego układu jest zaprogramowanie fragmentu miasta, który nie tylko będzie uzupełnieniem centrum Szczecina (komunikacyjnie, funkcjonalnie, formalnie), ale także wytworzy przestrzeń samowystarczalną w obrębie przedmiotowych kwartałów. Tak więc, program funkjonalny przewiduje lokalizację obiektów komercyjnych, kulturalnych, gastronomicznych, mieszkaniowych o zharmonizowanej skali. Dzięki temu, ten obszar będzie tętnił życiem przez okrągły rok i o każdej porze dnia.

Historyczny układ miasta przewiduje ścisły podział na przestrzenie ulic (publiczne) i przestrzenie podwórek (prywatne), poprzez szczelne zamkniecie kwartałów. XX-wieczna urbanistyka, w drastyczny sposób zerwała z tym schematem, wprowadzając w powstały układ wolnostojące bloki. Prezentowany projekt przedstawia nowy sposób na potraktowanie kwartałów, który niejako korzysta z obu tendencji. Powstały układ urbanistyczny miejscami dogęszcza się i zamyka, tak aby zagwarantować odpowiednią jakośc do życia w centrum miasta, w innych miejscach zostaje rozcięty i otwiera się na ruch miejski aby wzbogacić strefę publiczną. Wszystko to w granicach historycznie ustalonych linii zabudowy i z utrzymaniem odpowiedniej skali budynków. Projektowany fragment alei wprowadza na powrót elegancję i wysoką jakość przestrzeni pomiędzy kwartały, zakańczając urbanistyczną oś.

W miejsce przeznaczonych do rozbiórki obiektów, nie przystających skalą oraz jakością do rangi miejsca, proponujemy zestaw budynków dogęszczających symetryczne kwartały. Bezpośrednie sąsiedztwo placów powoduje, że skrajne elementy zabudowy, położone po przeciwległych stronach alei, przyjmują rolę dominant przestrzennych, o funkcjach dopasowanych do lokalizacji. Ich oderwanie od reszty kwartału uczytelnia rozdzielenie strefy budynków mieszkaniowych z własnymi dziedzińcami od punktowych usług. Powstałe dzięki temu podziałowi nacięcia w pierzejach alei, oraz przejścia wewnątrz kwartałów, wzbogacają przestrzeń publiczną oraz łączą centralną oś alei z innymi ulicami, wymuszając ich rewalozyrację tym samym podnosząc ich wartość inwestycyjną.


TEAM: Ligia Krajewska, Jakub Pstraś, Jacek Mistur, MODEL: Stanisław Polak

© exexe